ประวัติความเป็นมา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดิมคือสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานสภามหาวิยาลัยราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่องนโยบายและแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2539 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในหมวด 6 มาตรา 47 48 49 50 และมาตรา 51 ซึ่งกล่าวว่าจะถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยที่สถาบันการศึกษา ดำเนินการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีกลไกในการประกันคุณภาพ จัดทำรายงานการประกันตนเอง (Self Study Report ) เมื่อปีการศึกษา 2543 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทำรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report) ระดับมหาวิยาลัย โดยรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสภามหาวิยาลัยราชภัฏ ต่อมาได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยพิจารณาจากจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข และจุดแข็ง/แนวทางเสริม หน่วยงานระดับคณะ ปีการศึกษา 2544 ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสภาสถาบัน โดยประเมินผลการดำเนินงานตามรายองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ที่ได้ปรับจากเกณฑ์ของสำนักงานมาตรฐาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545 และ 2546 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยและทำการตรวจติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์ใน 9 องค์ประกอบ 53 ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยใช้แนวทางตาม 8มาตรฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก สมศ.ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายอย่างต่อเนื่องปีการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี