แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

Title
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  54 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) มกราคม 4, 2021 Download
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  25 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  17 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
SAR การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  20 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  34 downloads
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 8, 2020 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักและสถาบัน ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  37 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) สิงหาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  132 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มให้คะแนน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลประเมิน
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  73 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  352 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 10, 2020 Download