คำสั่ง/ประกาศ

Title
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  163 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
ประกาศสภาฯ เรื่องมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563
 1 file(s)  81 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 9, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  82 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 2, 2020 Download
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
แนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  19 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  21 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  37 downloads
คู่มือ/แผนความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 15, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  15 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  366 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 10, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  64 downloads
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  93 downloads
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม พฤษภาคม 21, 2021 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  128 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2021 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  137 downloads
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2021 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 19
 1 file(s)  338 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  223 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  159 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 4, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.
 1 file(s)  47 downloads
ITA, ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  99 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม ตุลาคม 30, 2019 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  128 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 15, 2018 Download