คำสั่ง/ประกาศ

Title
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  33 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 23, 2020 Download
ประกาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 1 file(s)  20 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 16, 2020 Download
ประกาศสภาฯ เรื่องมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563
 1 file(s)  73 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 9, 2020 Download