คำสั่ง/ประกาศ

Title
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  1 download
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินมหาลัย October 9, 2020 Download
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 1 file(s)  1 download
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินมหาลัย October 6, 2020 Download
ประกาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  7 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินมหาลัย, เอกสารเผยแพร่ July 16, 2020 Download