ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Title
คู่มือ ITA 2021
 1 file(s)  1 download
ITA, คู่มือ ITA มกราคม 22, 2021 Download
แนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  9 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.
 1 file(s)  32 downloads
ITA, ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download