คำสั่ง/ประกาศ

Title
ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการยกระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  11 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 4, 2021 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  21 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download