เอกสารเผยแพร่

Title
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  1 download
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) October 23, 2020 Download
กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  1 download
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) October 23, 2020 Download
ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  0 download
รายงานความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่ October 23, 2020 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  18 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, เอกสารเผยแพร่ July 23, 2020 Download
ประกาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  7 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินมหาลัย, เอกสารเผยแพร่ July 16, 2020 Download
ประกาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 1 file(s)  9 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, เอกสารเผยแพร่ July 16, 2020 Download
คู่มือ ITA 2020
 1 file(s)  5 downloads
คู่มือ, คู่มือ ITA, เอกสารเผยแพร่ July 15, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  51 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
แบบฟอร์มให้คะแนน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลประเมิน
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  53 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 2, 2020 Download
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  4 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม June 17, 2020 Download
แนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  7 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม July 2, 2020 Download
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม June 17, 2020 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  7 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม July 2, 2020 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  5 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-งานความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม July 2, 2020 Download
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  9 downloads
คู่มือ/แผนความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม July 15, 2020 Download
รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2563
 1 file(s)  4 downloads
รายงานการประชุม-งานความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม July 2, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  6 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม June 17, 2020 Download