ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย นายศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้ ▶️ แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

16 ม.ค.63) งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีประเด็น – เสนอเพื่อทราบระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี – พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี – พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(28 พ.ค. 63) งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 • เพื่อพิจารณาปฏิทินการดำเนินงาน การประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 •

Read more

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

(9 ธ.ค.2562) อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการวันต่อต้นคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวติด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตาม QR

Read more

การประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม พิธีการประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส. ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3/2562

11 มิถุนายน 2562 ประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแจ้งผลการเก็บข้อมูล IIT/EIT แจ้งโครงการฝึกอบรม “โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ต่อองค์กร” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทั้งพิจารณาตรวจสอบข้อมูล link ในการตอบคำถาม OIT

Read more

โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

(20 มิ.ย. 62)สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

Read more