คำสั่ง/ประกาศ

Title
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  81 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
ประกาศสภาฯ เรื่องมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563
 1 file(s)  48 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 9, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  57 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 2, 2020 Download
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
แนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  9 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  9 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  11 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  10 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-งานความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  17 downloads
คู่มือ/แผนความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 15, 2020 Download
รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2563
 1 file(s)  11 downloads
รายงานการประชุม-งานความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  8 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  325 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 10, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  41 downloads
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  46 downloads
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  99 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มกราคม 22, 2021 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  95 downloads
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มกราคม 22, 2021 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 19
 1 file(s)  330 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  216 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  152 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 4, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.
 1 file(s)  32 downloads
ITA, ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download