โครงการ “ความเข้าใจเชิงลึก : ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ความเข้าใจเชิงลึก : ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย”
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ >> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในหัวข้อ :
>> ความเข้าใจเชิงลึก ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
>> นำเสนอข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการเตรียมเอกสาร/หลักฐาน
>> ถอดบทเรียน ปัญหาและอุปสรรค จากการใช้เกณฑ์คุณภาพ ที่ผ่านมา
ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
📍ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี