ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น
งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย นายศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้
▶️ แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1329/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
▶️ แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2562
▶️ การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
▶️ การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ให้ต้นสังกัด (สป.อว.) ในระบบ CHE QA Online
▶️ แนวปฏิบัติการสังเกตการณ์ประเมิน เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในของ คปภ.
📍 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี