“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

(9 ธ.ค.2562) อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการวันต่อต้นคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวติด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี