โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตาม QR CODE นี้ โดยชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักจัดการทรัพย์สิน เลขที่บัญชี 984-5-29767-6 และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ e-mail : ieqa.sru@gmail.com