Zero Tolerance

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมมือกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี