การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

(วันที่ 2 เม.ย 2562) ดร.เบญจวรรณ คงขน พร้อมเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลรายงาน และพิจารณาข้อสังเกตจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานสำหรับการประชุมในครั้งนี้ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการติดตามฯ ทุกท่าน ร่วมกันสรุปผลการประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของการประเมิน และครบวาระของคณะกรรมการชุดนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี