การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในวันที่ 4 ช่วงเช้า คณะกรรมการฯ นำโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน ได้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 3 องค์ประกอบ คือ 1.ผลความสำเร็จจากการนำแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 3. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และในช่วงบ่ายสัมภาษณ์ คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต อธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นในวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 กรรมการฯได้ลงตรวจเยี่ยมคณะ ทั้ง 7 คณะ เพื่อประเมินผลงานของคณบดี