โครงการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ

งานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล เป็นวิทยากรอบรม ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี