โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ” ณ ห้องประชุม G806 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเพื่อพัฒนาและสร้างทักษะความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ตรงตามองค์ประกอบและเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร