โครงการ”การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” 2561

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” 2561 โดยมี ดร.สมโชค บุญกำเนิด กรรมการ ป.ป.จ. สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ สาม คุณวิพลนาคพันธ์ และ คุณณรัณธรณ์  มันเล็ก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม GA104 อาคาร 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 160 คน