ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ส่งเสริม ติดตาม ประกันคุณภาพก้าวหน้า พัฒนาสถาบัน”

วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงาน ที่มุ่งดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนระบบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามีพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
  3. ติดตามกระตุ้นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย