คำสั่ง/ประกาศ

Title
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี และแนวทางการยกระดับ 2564
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารดาวน์โหลด, เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 3, 2021 Download
ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการยกระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  13 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 4, 2021 Download
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  75 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) มกราคม 4, 2021 Download
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  26 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  20 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  17 downloads
รายงานความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่ ตุลาคม 23, 2020 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  35 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 23, 2020 Download
ประกาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  21 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินมหาลัย, เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 16, 2020 Download
ประกาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 1 file(s)  28 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ประเมินภายใน, เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 16, 2020 Download
คู่มือ ITA 2020
 1 file(s)  27 downloads
คู่มือ, คู่มือ ITA, เอกสารเผยแพร่ กรกฎาคม 15, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  163 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มให้คะแนน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)
 1 file(s)  31 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลประเมิน
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  82 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 2, 2020 Download
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
แนวทางยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 1 file(s)  19 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  21 downloads
คำสั่ง/ประกาศ-ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 2, 2020 Download
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1 file(s)  37 downloads
คู่มือ/แผนความเสี่ยง, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กรกฎาคม 15, 2020 Download