แบบฟอร์ม

Title
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  22 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 27, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  18 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 20, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  21 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 20, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  73 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม March 6, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  68 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 5, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 19
 1 file(s)  327 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  208 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  151 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 4, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.
 1 file(s)  22 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม December 15, 2019 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  88 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม October 30, 2019 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  122 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม June 15, 2018 Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  159 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 4, 2018 Download
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
 1 file(s)  111 downloads
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), แบบฟอร์ม February 12, 2018 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร_มคอ.7 (มรส)
 1 file(s)  151 downloads
แบบฟอร์ม December 21, 2016 Download