โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตาม QR

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในวันที่ 4 ช่วงเช้า คณะกรรมการฯ นำโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน ได้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

Read more

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558

วัน / เดือน / ปี กิจกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ l การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร      1 – 31 กรกฎาคม 2559 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตร

Read more