การประชุมสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 งานประกันคุณภาพ มีวาระเข้าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ตัวแทนคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอกรอบการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้จะดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์4 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Read more

โครงการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ

งานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล เป็นวิทยากรอบรม ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนระบบกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนและเตรียมการประเมินคถณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง เป็นประธาน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ” ณ ห้องประชุม G806 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเพื่อพัฒนาและสร้างทักษะความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ตรงตามองค์ประกอบและเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์

Read more

โครงการอบรมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based ITA)

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการอบรบชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ เพื่อรับรองประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม ตำแหน่งนักวิจัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

บุคลากร ชาว มรส. เข้ากรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 เมษายน 2561) คณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal ITA) ในโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”  โดยผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด โดยจได้จัดโครงการ ณ ห้อง GA 104 อาคาร

Read more

โครงการ”การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” 2561

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” 2561 โดยมี ดร.สมโชค บุญกำเนิด กรรมการ ป.ป.จ. สุราษฎร์ธานี

Read more