ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่างกรอบการประเมินฯ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส

Read more

โครงการอบรมการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร TQR

โครงการอบรมการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร TQR

Read more

ผู้บริหาร มรส. เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยก้าวสู่สากล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่

Read more