โครงการ”การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” 2561

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน” 2561 โดยมี ดร.สมโชค บุญกำเนิด กรรมการ ป.ป.จ. สุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ร่วมประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชลภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ประดิษฐ์  มีสุข เป็นประธาน

Read more

ประชุม การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นิ่มนวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานประกัน เช้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิภาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more