การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา

รักษาราชการอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย เป็นประธานในการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.เบญจวรรณ คงขน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปฏิทินการและดำเนินงานตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 งานประกันคุณภาพ มีวาระเข้าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ตัวแทนคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอกรอบการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้จะดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์4 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Read more

โครงการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ

งานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรม “โครงการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล เป็นวิทยากรอบรม ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนระบบกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนและเตรียมการประเมินคถณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง เป็นประธาน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ” ณ ห้องประชุม G806 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเพื่อพัฒนาและสร้างทักษะความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ตรงตามองค์ประกอบและเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์

Read more

โครงการอบรมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based ITA)

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการอบรบชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ เพื่อรับรองประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม ตำแหน่งนักวิจัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

บุคลากร ชาว มรส. เข้ากรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 เมษายน 2561) คณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal ITA) ในโครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”  โดยผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด โดยจได้จัดโครงการ ณ ห้อง GA 104 อาคาร

Read more