ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558

วัน / เดือน / ปี กิจกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ l การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร      1 – 31 กรกฎาคม 2559 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตร

Read more