แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

Title
แบบฟอร์ม SAR 2563 ระดับสำนักและสถาบัน
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2021 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
 1 file(s)  37 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 9, 2021 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร 2563
 1 file(s)  28 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) พฤษภาคม 27, 2021 Download
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  89 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) มกราคม 4, 2021 Download
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  27 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  21 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
SAR การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  41 downloads
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 8, 2020 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักและสถาบัน ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  41 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) สิงหาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  181 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มให้คะแนน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)
 1 file(s)  33 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลประเมิน
 1 file(s)  41 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์
 1 file(s)  33 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 14, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  84 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 2, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  369 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) กรกฎาคม 10, 2020 Download