แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

Title
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  1 download
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) October 23, 2020 Download
กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  1 download
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) October 23, 2020 Download
SAR การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) October 23, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  6 downloads
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) October 8, 2020 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักและสถาบัน ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  22 downloads
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) August 14, 2020 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  51 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
แบบฟอร์มให้คะแนน ระดับหลักสูตร (กรรมการ)
 1 file(s)  7 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลประเมิน
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 14, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  53 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 2, 2020 Download
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  313 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) July 10, 2020 Download