บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน

Title
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  8 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  5 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด (การประเมินฯภายใน) ตุลาคม 23, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  8 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม มิถุนายน 17, 2020 Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน”
 1 file(s)  22 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ มีนาคม 17, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  99 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม มกราคม 22, 2021 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 19
 1 file(s)  330 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  216 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  152 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม กุมภาพันธ์ 4, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  92 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม ตุลาคม 30, 2019 Download
ประกาศเจตจำนงค์ ตามนโยบาย ITA ภาษาไทย
 1 file(s)  6 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสำนัก สถาบัน
 1 file(s)  5 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  7 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ
 1 file(s)  5 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
ปฏิทิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  9 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  6 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
ปฏิทินการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  1 download
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
ปฏิทินการประเมิน IQA 2561
 1 file(s)  3 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  15 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤศจิกายน 29, 2018 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  11 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 15, 2018 Download
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 1 file(s)  18 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ, เอกสารเผยแพร่ พฤษภาคม 4, 2018 Download