โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Sharing : VRU & SRU”

15 มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Sharing : VRU & SRU” ระหว่างผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเรียนรู้ ในหัวข้อ
>> หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน การจัดเตรียมลิงค์เอกสาร/หลักฐานเพื่อรับการประเมินระบบ ITAS
>> เทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT)
เพื่อรองรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มรส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx Meetings