โครงการ “ความเข้าใจเชิงลึก : ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย”

29 มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ “ความเข้าใจเชิงลึก : ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย” ให้กับหน่วยงานระดับคณะ และ ระดับสำนัก/สถาบัน
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ :
>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในหัวข้อ :
>> ความเข้าใจเชิงลึก ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
>> นำเสนอข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการเตรียมเอกสาร/หลักฐาน
>> ถอดบทเรียน ปัญหาและอุปสรรค จากการใช้เกณฑ์คุณภาพ ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี