โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEx

วันที่ 11 มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรม “สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ EdPEx”
ให้กับหน่วยงานระดับคณะ สำนักและสถาบัน
วิทยากรบรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
บรรยายในหัวข้อ
▪️ ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx
▪️ ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จในการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx
▪️ ความสำเร็จจากการใช้เกณฑ์ AUN – QA ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
📍ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meetings