กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ “แนวทางการจัดการความรู้เชิงรุก”

วันที่ 4 มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ “แนวทางการจัดการความรู้เชิงรุก”
เพื่อ >> เพื่อนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย

โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการการศึกษา
2. นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
3. นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ