ประชุมเสนอระเบียบวาระการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
งานประกันคุณภาพการศึกษา โดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอระเบียบวาระการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ และกำหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ดังนี้
1. เห็นชอบ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มอบหมายทุกหน่วยงาน นำแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปดำเนินการเร่งด่วน
3. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Sharing : VRU & SRU” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
4. จัดกิจกรรม ITA To Routine เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีวิธีปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
5. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน สร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้