ประชุมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

16 ม.ค.63) งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีประเด็น
– เสนอเพื่อทราบระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– พิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธาน