ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(28 พ.ค. 63) งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• เพื่อพิจารณาปฏิทินการดำเนินงาน การประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• พิจารณารายละเอียดผู้กำกับและผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตามข้อคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
• พิจารณาการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดี เป็นประธานการประชุม
»» ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี