โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

(20 มิ.ย. 62)สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี