มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 2( ธ.ค. 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการประกาศเจตจำนงในครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อให้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นทิศทางให้บุคลากร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปหมู่แสดงสัญลักษณ์กำปั้นมือไขว้ขวาทับซ้ายเพื่อรวมพลังแสดงถึงจุดยืนของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการสื่อสารให้สังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ