ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนระบบกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนและเตรียมการประเมินคถณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง เป็นประธาน