โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ร่วมประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี