ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชลภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช