ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่างกรอบการประเมินฯ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส