ผู้บริหาร มรส. เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยก้าวสู่สากล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในการตรวจเยี่ยมประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ ได้รับเกียรติมาติดตามและตรวจเยี่ยมประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)พร้อมทั้งชี้แนะการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ก้าวสู่สากลยิ่งขึ้น

อธิการบดี มรส. ยังกล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น ได้ดำเนินการใน 3 ด้านเด่นๆ เป็นภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  และการบริการวิชาการทางสังคม โดยทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกันพัฒนาตามภารกิจในทุกด้าน เพื่อตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งภูมิภาค และให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สู่สากลยิ่งขึ้น