ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรมการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

l การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

 

   1 – 31 กรกฎาคม 2559

จัดทำ SAR ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

หลักสูตร / คณะต่างๆ

   11 – 12 กรกฎาคม 2559

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

สำนักประกันคุณภาพฯ

   28 – 29  กรกฎาคม 2559

นำเข้าข้อมูล SAR ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ในระบบ CHE QA Online

หลักสูตร

สำนักประกันคุณภาพฯ

   1 – 31 สิงหาคม 2559

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะต่างๆ

   5 กันยายน 2559

จัดทำรายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร

ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการประเมินฯ

สำนักประกันคุณภาพฯ

l การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

   1 – 31 สิงหาคม 2559

จัดทำ SAR ระดับคณะ

คณะต่างๆ

   31 สิงหาคม 2559

นำเข้าข้อมูล SAR ระดับคณะ ในระบบ CHE QA Online

คณะต่างๆ

   6 – 9 และ 13 – 15

   กันยายน 2559

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

สำนักประกันคุณภาพฯ

   30 กันยายน 2559

จัดทำรายงานผลการประเมิน ระดับคณะ

ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการประเมินฯ

สำนักประกันคุณภาพฯ

l การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน

   1 – 31 สิงหาคม 2559

จัดทำ SAR ระดับสำนัก/สถาบัน

สำนัก/สถาบัน

   19 – 23 และ 26

   กันยายน 2559

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน

สำนักประกันคุณภาพฯ

l การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

   1 – 30 กันยายน 2559

จัดทำ SAR ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

สำนักประกันคุณภาพฯ

   30 กันยายน 2559

นำเข้าข้อมูล SAR ระดับมหาวิทยาลัย

ในระบบ CHE QA Online

สำนักประกันคุณภาพฯ

   2 – 3 พฤศจิกายน 2559

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพฯ

   15 พฤศจิกายน 2559

จัดทำรายงานผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย

ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการประเมินฯ

สำนักประกันคุณภาพฯ

   20 พฤศจิกายน 2559

จัดส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ปีการศึกษา 2558 ให้ สกอ.

สำนักประกันคุณภาพฯ