แบบฟอร์ม

Title Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  1 files      17 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
  1 files      111 downloads
Download
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
  1 files      48 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร_มคอ.7 (มรส)
  1 files      135 downloads
Download

คู่มือ

Title Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  1 files      17 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
  1 files      111 downloads
Download
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
  1 files      48 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร_มคอ.7 (มรส)
  1 files      135 downloads
Download

รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

Title Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  1 files      17 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
  1 files      111 downloads
Download
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
  1 files      48 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร_มคอ.7 (มรส)
  1 files      135 downloads
Download