เอกสารเผยแพร่

Title
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  112 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 4, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.
 1 file(s)  20 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม December 15, 2019 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  78 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม October 30, 2019 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  117 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม June 15, 2018 Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  159 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 4, 2018 Download
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
 1 file(s)  110 downloads
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), แบบฟอร์ม February 12, 2018 Download
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร_มคอ.7 (มรส)
 1 file(s)  150 downloads
แบบฟอร์ม December 21, 2016 Download