เอกสารเผยแพร่

Title
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561
 1 file(s)  5 downloads
เอกสารเผยแพร่ January 9, 2019 Download
ประกาศเจตจำนงค์ ตามนโยบาย ITA ภาษาไทย
 1 file(s)  3 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสำนัก สถาบัน
 1 file(s)  3 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  4 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ
 1 file(s)  4 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
ปฏิทิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  7 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  3 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
ปฏิทินการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  1 download
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
ปฏิทินการประเมิน IQA 2561
 1 file(s)  3 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
 1 file(s)  10 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  91 downloads
เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม June 15, 2018 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  9 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ May 15, 2018 Download
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 1 file(s)  16 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ, เอกสารเผยแพร่ May 4, 2018 Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  151 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR), เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 4, 2018 Download
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  2 downloads
เอกสารเผยแพร่ February 15, 2018 Download