เอกสารเผยแพร่

Title Download
ประกาศเจตจำนงค์ ตามนโยบาย ITA ภาษาไทย
  1 files      2 downloads
Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสำนัก สถาบัน
  1 files      0 download
Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย
  1 files      0 download
Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ
  1 files      3 downloads
Download
ปฏิทิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
  1 files      3 downloads
Download
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
  1 files      1 download
Download
ปฏิทินการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
  1 files      0 download
Download
ปฏิทินการประเมิน IQA 2561
  1 files      1 download
Download
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
  1 files      4 downloads
Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1 files      1 download
Download
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      13 downloads
Download
แบบฟอร์ม SAR มคอ.7 ระดับหลักสูตร
  1 files      125 downloads
Download