เอกสารเผยแพร่

Title
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง : Self Assessment Report ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  22 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 27, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  18 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 20, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  21 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 20, 2020 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2562
 1 file(s)  35 downloads
เอกสารเผยแพร่ March 18, 2020 Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน”
 1 file(s)  19 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ March 17, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  73 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม March 6, 2020 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  68 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม May 5, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 19
 1 file(s)  327 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน
 1 file(s)  208 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 28, 2020 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  151 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม February 4, 2020 Download
ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.
 1 file(s)  22 downloads
ITA, เอกสารเผยแพร่, แบบฟอร์ม December 15, 2019 Download
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร
 1 file(s)  88 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, แบบฟอร์ม October 30, 2019 Download
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561
 1 file(s)  6 downloads
เอกสารเผยแพร่ January 9, 2019 Download
การประกันคุณภาพการศึกษาในบริบาทใหม่
 1 file(s)  30 downloads
คู่มือ January 7, 2019 Download
ประกาศเจตจำนงค์ ตามนโยบาย ITA ภาษาไทย
 1 file(s)  4 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสำนัก สถาบัน
 1 file(s)  5 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  7 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ
 1 file(s)  5 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
ปฏิทิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
 1 file(s)  8 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  6 downloads
ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่ November 29, 2018 Download